Sukukansojen ystävät ry:n säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 26.6.2003, yhdistysrekisteriin 7.5.2004

1. Yhdistyksen nimi on Sukukansojen ystävät ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoitus on:

--- pitää yllä vilkasta kulttuurivaihtoa suomalaisten ja muiden uralilaisten kansojen välillä

--- lisätä nuorten kiinnostusta ja tietoisuutta uralilaisia kansoja kohtaan

--- edistää uralilaisten kansojen sekä niiden kielten, kulttuurien, elintapojen ja elinympäristöjen jatkuvuutta ja hyvinvointia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

--- osallistuu Suomalais-ugrilaisten kansojen nuorten liiton (Mafun) toimintaan edustaen jäseniään liitossa

--- osallistuu uralilaisten kansojen välisiin eri alojen tapahtumiin ja hankkeisiin sekä tarvittaessa avustaa niitä

--- tiedottaa maamme ulkopuolella järjestettävistä uralilaisten kansojen välisistä eri alojen tapahtumista niiden kohderyhmille Suomessa sekä etsii suomalaisia osallistujia ja rahoittajia näihin tapahtumiin

--- tiedottaa Suomessa järjestettävistä uralilaisten kansojen välisistä eri alojen tapahtumista Suomalais-ugrilaisten nuorten liiton (Mafun) kautta sekä muita mahdollisia yhteyksiä käyttäen

--- tiedottaa suomalais-ugrilaisten vähemmistökansojen oloista sekä näiden kansojen tahoilta tulevista toivomuksista, ehdotuksista ja hankkeista.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja; omistaa, ostaa ja myydä kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan valtakunnallisia tai paikallisia arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa rekisteröity järjestö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Tukijäseneksi yhdistys voi hyväksyä myös muita kuin Suomessa rekisteröityjä yhdistyksiä ja järjestöjä.

4. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta yhteisö-, henkilö- ja tukijäsenille päättää yhdistyksen vuosikokous, kullekin jäsenryhmälle erikseen.

6. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja kahdesta neljään muuta varsinaista jäsentä sekä 0–4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Yhdistyksellä on yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heillä varatilintarkastajat.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä sekä lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen.

8. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin henkilöjäsenellä yksi ääni ja kullakin yhteisöjäsenellä kolme ääntä. Yhteisöjäsenen ääniä kokouksessa käyttää yhteisöjäsenen valtuuttama edustaja. Tukijäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan äänestystuloksen ratkaisee arpa.

10. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

11. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

hyväksytään kokouksen työjärjestys

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja liittymismaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.